CHRISTIAN DE ANGELIS

El treballador autònom: motor de la recuperació de l'ocupació

La xifra d'afiliats al règim de treballadors per compte propi a Espanya va pujar el 0,8% el 2013, per sobre dels tres milions. Els xinesos són el col·lectiu amb més autònoms

¿La recuperació de l'ocupació a Espanya estarà liderada pels treballadors autònoms? Lorenzo Amor, president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), creu que sí, després que el 2013 augmentés un 0,8% el nombre de treballadors en el règim general de treballadors autònoms. "El 2014 serà l'any de la recuperació i, sens dubte, la recuperació de l'ocupació vindrà de la mà dels autònoms", explica Amor.

A 31 de desembre Espanya tenia 3.050.341 treballadors autònoms, gairebé 521.000 a Catalunya. Els autònoms catalans representen el 17,1% dels treballadors autònoms del conjunt d'Espanya i el 18,2% dels treballadors a Catalunya. A diferència del que podria esperar-se, aquesta taxa és lleugerament inferior a la del conjunt d'Espanya, on arriba al 18,8%. Però és molt superior, en canvi, a la taxa que es dóna a la Comunitat de Madrid, la comunitat amb menys proporció d'autònoms, del 13,3%.

En sentit contrari, la comunitat amb més autònoms en termes relatius és Castella-la Manxa, amb un 24,3% dels treballadors totals autònoms, i les províncies de Lugo i Zamora, amb gairebé un de cada tres ocupats sota aquest règim.

Col·lectiu masculí

A part de concentrar-se més en províncies que no destaquen com a pols de l'activitat econòmica, el col·lectiu d' autònoms té altres trets particulars. Dos milions d'homes, enfront d'un milió de dones, treballen sota aquest règim com a professionals liberals independents, autònoms dependents, empresaris o freelance.

La proporció de dones, però, ha augmentat més en l'últim any, amb una pujada al conjunt d'Espanya de l'1,8%, enfront del 0,3% d'augment d'autònoms homes. A Catalunya la diferència és fins i tot més important: mentre que el nombre d'homes autònoms va baixar un 0,2% l'any passat, el nombre d'autònomes va augmentar un 1,35%.

Estrangers

Si les dones estan infrarepresentades en el col·lectiu de treballadors autònoms, amb els estrangers passa el contrari. Mentre que del conjunt dels treballadors menys del 19% són autònoms, 29 de cada cent treballadors estrangers cotitzen sota aquest règim en el conjunt de l'estat espanyol. Entre els immigrants de sexe masculí, la taxa de treballadors autònoms arriba fins i tot al 36%. A Catalunya les proporcions són més moderades: un de cada cinc treballadors immigrants són autònoms (el 22,3% dels homes i el 16,8% de les dones).

Algunes nacionalitats destaquen d'una manera especial respecte a la taxa d'autònoms. És el cas de la xinesa, la més important tant en termes absoluts com relatius. Un total de 42.400 xinesos en el conjunt d'Espanya treballaven en el tancament del 2013 com a autònoms, cosa que representa el 47,3% dels cotitzants procedents de la Xina.

Amb un total de 942 autònoms, el treball sota aquest règim també té molta importància entre els immigrants danesos. Holanda, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Regne Unit, Suècia i Luxemburg són altres països d'origen de col·lectius que tenen un nombre elevat de treballadors autònoms, amb unes taxes que superen el 30%.

En termes absoluts també destaquen els autònoms procedents d'Itàlia, amb 14.596 treballadors sota aquest règim de cotització; el Marroc, amb 13.351 afiliats autònoms, i Romania, amb 25.169. Amb l'excepció de l'Argentina, que té una taxa d'autònoms del 17,4% sobre el total, els treballadors per compte propi de l'Amèrica Llatina al nostre país tenen una incidència molt baixa. El 3% dels treballadors colombians són autònoms, i la taxa arriba al 5,3% entre els peruans, al 4,2% entre els equatorians i al 2,7% entre els bolivians.