‘PORCA MISERIA’

¿Cal que un polític tingui estudis?