ENERGIA
Emprenem 19/10/2014

El nou rebut de la llum: moltes dades, poca claredat

Des d’aquest mes la factura elèctrica és més llarga i inclou molta informació, però el client difícilment sabrà quin preu ha acabat pagant pel quilowatt

-xavier Grau
3 min

LA REFORMA ENERGÈTICA del ministre José Manuel Soria també comporta un canvi en el rebut de la llum. Afecta els clients que no són al mercat lliure, és a dir, els que entren en el que s’anomena preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i que, per tant, encara són clients d’una comercialitzadora de referència -els de l’antiga tarifa regulada-. A Catalunya són 4,5 milions de consumidors i a l’Estat gairebé 16. El nou rebut està totalment pautat pel govern de l’Estat mitjançant una ordre ministerial. El model ha sigut publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i és absolutament inflexible. Fins i tot marca a les companyies per on s’han de doblegar els fulls.

El nou rebut neix pensat per als futurs comptadors intel·ligents amb telelectura, el sistema que hauria de permetre pagar la llum segons el preu majorista hora a hora. Però el nou mètode encara no està desplegat i, per tant, es fa segons els preus diaris aplicant a cada client un perfil de consumidor.

Vist el model de factura, el govern espanyol sembla que té molt interès a deixar clar quina part del preu total correspon a l’electricitat i quina als impostos. El primer full de la factura està dividit en terços. En el primer hi ha un resum, que divideix en dos els conceptes: electricitat -el que es paga per potència contractada- i altres pagaments -el que es paga per consum d’energia-. També inclou dades sobre l’impost de l’electricitat, lloguer de comptador i l’IVA.

L’exemple tipus seria un client amb 4,4 quilowatts contractats, enquadrat en el perfil de consum 2.0 A, el més comú de tots. Per la potència pagaria 31,42 euros, i per consum, la part variable en funció del preu majorista. Si agafem com a exemple que durant el juliol i l’agost ha consumit 450 quilowatts/hora, pagaria 53,41 euros. Per l’impost de l’electricitat pagaria 4,34 euros, pel lloguer de comptador 1,08 euros i l’IVA serien 18,95 euros. És a dir, dels 109,1 euros de la factura, al consum elèctric, comptant terme de potència i consum, correspondrien 84,83 euros.

En el segon terç d’aquest primer full de la factura s’explica com comprovar si el consum s’ha facturat correctament. Abans, amb el sistema de subhastes, es podia mirar fàcilment, ja que al BOE es publicava el preu del quilowatt/hora cada tres mesos. Ara no, perquè el preu varia dia a dia. Per tant, per saber si la factura es correspon al consum, s’han d’extreure les dades de la lectura del comptador que hi ha en aquesta part de la factura i introduir-les en una eina que hi ha a la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’últim terç d’aquest full fa referència a les dades del contracte. La gràcia està en el fet que les companyies han de posar obligatòriament a disposició dels clients un número 900 gratuït perquè puguin aclarir dubtes, però l’administració amb competències -a Catalunya, la Generalitat- no està obligada a donar un servei gratuït.

Els costos regulats són un dels aspectes més criticats del rebut de la llum. Els incentius a les energies renovables, els costos de transport i distribució de l’electricitat i la part anual per engolir el denominat dèficit de tarifa conformen aquests costos regulats, que es recullen en un gràfic que encapçala el segon full de la factura. Aquest gràfic deixa clar que la part del consum -que inclou el cost de producció i el marge de comercialització- representa un terç de la factura. Una mica menys és el que suposen els impostos -l’IVA i l’específic de l’electricitat-, i una mica més d’un terç es deu als costos regulats. Així, de manera senzilla, el client s’adona que els impostos, les primes a les renovables i el dèficit de tarifa s’emporten més de la meitat del que paguen.

En l’exemple posat, els impostos suposarien 23,29 euros, el cost de producció i comercialització de l’electricitat 28 euros i 56,84 euros, la part més gran, correspondrien als costos regulats.

En l’últim full de la factura es pot trobar més informació. En una primera part s’informa el consumidor que hi ha alternatives al PVPC, anant al mercat lliure, o que es pot acollir al bo social. Però no aclareix gaire més. En els dos casos es remet a la web de la CNMC. Per exemple, es diu que hi ha un bo social per a consumidors vulnerables, però no s’inclouen quines condicions s’han de complir per acollir-s’hi. També s’inclou un gràfic amb l’origen -nuclear, carbó, gas, hidràulica, eòlica, etc.- de l’energia i l’impacte ambiental que té. Però és un gràfic genèric, que es refereix al mix de generació en el conjunt de l’Estat durant el període facturat.

stats