CHRISTIAN DE ANGELIS

Els catalans cobren un 7% més que la resta d'espanyols

Les dones només cobren el 76% del salari dels homes i els estrangers reben el 70% del que obté un treballador a Catalunya amb nacionalitat espanyola 

La crisi i, en especial, les altes taxes d'atur fan que l'accés a un lloc de treball sigui la principal preocupació de molts ciutadans. Tenir feina o no, més enllà dels salaris, és el que marca la diferència en un moment en què l'atur supera el 20% i en el qual ni tan sols l'abaratiment de l'acomiadament ha complert fins ara la promesa d'acabar amb les barreres d'entrada al mercat laboral.

Tot i això, el salari és, per als que estan treballant, el principal indicador de l'estatus dels diferents col·lectius demogràfics, de les diferents categories professionals i dels diversos sectors econòmics. En aquest sentit, l'Instituto Nacional de Estadística (INE) ha fet públics els resultats de l'enquesta d'estructura salarial, una enquesta que es difon cada quatre anys i que fa llum sobre les diferències entre homes i dones, joves i grans, nacionals i estrangers, etc.

1 QUANT GUANYA UN CATALÀ

El salari brut anual mitjà d'un treballador a Catalunya és de 24.449 euros, un 7,3% més que en el conjunt d'Espanya i un 15% més que al 2006. Catalunya és la tercera autonomia on els treballadors guanyen més, per darrere del País Basc, amb un salari brut anual mitjà de 26.593 euros, i la Comunitat de Madrid, amb 25.989 euros.

A Catalunya el salari ordinari representa el 86,7% del sou total, tres dècimes més que en el conjunt d'Espanya. A aquesta proporció s'hi suma un altre 13% en forma de salari extraordinari i un 0,4% de pagament en espècies.

2 DONES I HOMES

Els homes guanyen a Catalunya una mitjana de 27.601 euros i les dones només arriben al 76,2% d'aquesta xifra. Al conjunt d'Espanya la diferència és més petita, ja que el salari mitjà de les dones representa el 77,5% del salari masculí. L'INE destaca, no obstant, que "aquesta diferència s'ha de matisar en funció d'altres variables laborals (tipus de contracte, de jornada, ocupació, antiguitat...), que incideixen d'una manera important en el salari". "Així -conclou l'informe de l'INE-, si tenim en compte la definició comunitària de l'indicador estructural bretxa salarial entre dones i homes , que utilitza el guany ordinari per hora treballada com a base de la comparació, la diferència es va situar en el 13,7%".

3 JOVES I GRANS

Fins als 34 anys, els treballadors catalans obtenen salaris bruts anuals inferiors a la mitjana: 14.118 euros per als que en tenen menys de 25 i 21.346 euros per als treballadors d'entre 25 i 34 anys. Els salaris ja superen la mitjana en els treballadors d'entre 35 i 44 anys, amb 25.791 euros per any, i entre els més grans de 55 anys la mitjana arriba als 28.474 euros.

4 NADIUS I ESTRANGERS

La bretxa salarial entre espanyols i estrangers és superior a la que hi ha entre homes i dones. A Catalunya, els que no tenen la nacionalitat espanyola obtenen un salari brut anual mitjà de 17.881,8 euros, un 70% de l'equivalent per a un nadiu.

5 TEMPORALS I FIXOS

El tipus de contracte també és un factor significatiu en les diferències salarials. Per als que tenen un contracte temporal, el salari brut anual se situa a Catalunya en 17.241 euros de mitjana, cosa que representa un 66% de la retribució mitjana que obté un treballador amb contracte indefinit.

6 RELACIÓ ENTRE SALARIS I ESTUDIS

Els treballadors més ben pagats són els homes de nacionalitat espanyola que superen els 55 anys i tenen un contracte fix.

Per nivell d'estudis, els de més alta qualificació obtenen un salari mitjà de 36.331 euros anuals. L'escala salarial baixa fins als 31.241 euros per als diplomats o equivalents, i fins als 25.205 euros per als que tenen un mòdul de formació professional de grau superior.

No existeixen grans diferències entre els treballadors amb l'educació primària (19.078 euros) i els que tenen l'educació secundària obligatòria (19.083 euros). Però sí que n'hi ha amb els assalariats sense estudis, que obtenen una mitjana de 17.665 euros per any.