Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Aposta: Les cooperatives fan un món millor perquè...

L’Any Internacional de les Cooperativesdeclarat per l'ONU aquest 2012 ésuna excel.lent ocasió per conèixer, de primera mà, de quina manera les cooperatives construeixen un món millor. Els i les cooperativistes ens fan arribar els seus testimonis.

Per Jordi Picart, soci d'Aposta, escola empresarial cooperativa

Aposta_.jpg Zoom

Aposta_.jpg

A Aposta sempre hem tingut molt clar que cooperativisme significa posar enmig de tot la persona. I si bé és cert que des d’un punt de vista anecdòtic, això pot provocar que la frontera entre la vida personal i professional es dilueixi una mica, no ho és menys que un cert esperit de “entre tots ho fem tot” permet tenir una cura exquisida de les necessitats i situacions de cadascun dels membres de la cooperativa.

Per dir-ho d’una altra forma, enlloc com en una cooperativa és tan viable compaginar la vida personal i professional, i alhora, enlloc com en una cooperativa el grau d’exigència i responsabilitat esdevé autoexigència i autoresponsabilitat: la feina es fa, es fa dins de termini i es fa tan ben feta com és possible. I sobre aquesta base, horaris i ritmes de treball s’adapten a la realitat de cadascú.

L’origen d’Aposta es troba en la necessitat d’una oferta formativa per a les persones del Moviment cooperatiu que fos sensible amb les especifitats del propi Moviment, però que a més es realitzés amb metodologies inspirades en els seus valors, en un exercici de coherència que depassava la realització de cursos de temàtica societària per tocar tot l’espectre de necessitats formatives de les empreses cooperatives. En aquesta línia, Aposta realitza cursos tècnics, especialitzats o de gestió empresarial amb la mateixa inspiració que aplica a les accions formatives de capacitació per als futurs socis d’una cooperativa o per als emprenedors que inclouen el model cooperatiu entre les seves opcions.

La mateixa coherència és la que integra els docents de l’escola en una estructura de xarxa de múltiples ramificacions, complexa però eficaç i molt creativa, evitant, també en aquest cas, estructures de tipus piramidal o vertical. Els professors se senten així, part d’un equip i hi aporten els seus coneixements a la recerca de noves vies de respondre a les necessitats de les cooperatives.

I finalment, tot plegat s’incardina en el conjunt del Moviment cooperatiu en un procés de sinèrgia en totes direccions. El compromís dels socis de treball d’Aposta reverteix, d’aquesta manera, en un marc de treball gratificant, flexible i, per tant, eficaç.

***Postdata:Feu-nos arribarel vostre testimoni sobre com les cooperatives construeixen un món millor aquest Any Internacional.

Envieu el vostre text aolga[ARROBA]cooperativestreball.coop

Gràcies!