Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

Segon pas endavant: el transport

 

Energia primària.jpg Zoom

Energia primària.jpg

Ja hem vist la forta descompensació que hi ha a l'Estat espanyol entre energia produïda i energia consumida i com això fa que ens situem al 45è lloc en producció energètica i al 16è en consum energètic. Un cop vist el que passaria amb una millor política energètica en els edificis, ens centrarem ara en el següent sector, el del transport.

El transport s'enduu 600TWh, un 31,5%, del consum energètic a l'Estat espanyol. El que possiblement és menys conegut és el fet que el transport malgasta molta de l'energia que consumeix. El motor de gasolina típic assoleix una eficiència del 15%, mentre que els motors diesel són una mica més eficients i arriben a un 20%. En altres paraules, més del 80% de l'energia utilitzada en transport es malgasta, no s'aprofita.

gasoline-engine_1.jpg Zoom

gasoline-engine_1.jpg

hybrid_diag-1.gif Zoom

hybrid_diag-1.gif

Doncs queda del tot clar que els cotxes (i camions) convencionals no són una manera eficient d'aprofitar l'energia. Els cotxes híbrids arriben a una eficiència del 35%, que suposa una clara millora però encara ens situem lluny d'on hauríem d'estar. El salt quantitatiu important es produeix amb els vehicles 100% elèctrics, els quals treballen amb eficiències del 80% i superiors. És amb els vehicles elèctrics que assolim un ús més raonable de l'energia.

Nissan Leaf 2.jpg Zoom

Nissan Leaf 2.jpg

Passar a curt termini a flotes de vehicles 100% elèctrics no és possible. Falta una xarxa de punts de càrrega ràpida, o bé punts on es pugui fer un bescanvi ràpid de la bateria per una de carregada. També cal augmentar l'autonomia, tot i que els darrers models sortits al mercat ja assoleixen nivells raonables de 140-160 Km. Cal també desenvolupar vehicles de mitjà i gran tonatge híbrids o elèctrics. Ja n'hi comença a haver, com els camions que està provant Wal-Mart als EUA, un model híbrid-elèctric diesel. I és que Wal-Mart ja va iniciar l'any 2009 les proves d'aquest tipus de vehicles.

hybrid_truck1.jpg Zoom

hybrid_truck1.jpg

m150banner.jpg Zoom

m150banner.jpg

I els camions 100% elèctrics no estan tant llunyans com pugui semblar a primer cop d'ull. A Califòrnia, per excmple, ja ha sortit al mercat un camió 100% elèctric de tamany mitjà, el Mule M100, que té una autonomia de 150 Km amb una càrrega de 4 tones.

Tot aquest altíssim interés pels vehicles elèctrics té sentit per la seva molt alta eficiència si els comparem amb els vehicles que veiem majoritàriament avui a les carreteres. Tornant als números que hem descrit al principi, si tot el transport es fes amb vehicles elèctrics, estalviaríem 472TWh a l'Estat espanyol, que sumats als 448TWh estalviats en Edificis, fan un total de 920TWh. És a dir, que en tindríem prou amb 986TWh, enlloc dels 1906TWh emprats actualment. El balanç energètic del país milloraria de forma substancial. Amb la mateixa producció interna actual (401TWh) cobriríem el 41% del consum, situant-nos per damunt d'Alemanya (36%) i acostant-no a Suècia, país que cobreix el 62% de la demanda amb producció interna.

energia optimitzant edificis i transport.png Zoom

energia optimitzant edificis i transport.png

Però tot això no vindrà sol ni sense un gran esforç. Caldrà prendre molta consciència de la necessitat de canviar, caldrà molta innovació en sistemes més eficients de magatzematge i transport d'electricitat. Innovació és una paraula clau en tot aquest canvi, per anar disminuïnt gradualment el consum de combustibles fòssils, les emissions de GEH i, paral.lelament, augmentar l'eficiència en Edificis i en Transport a tot el país.