Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

Què causa el canvi climàtic?

 

Efecte Hivernacle.jpg Zoom

Efecte Hivernacle.jpg

Perquè augmenta la temperatura a la terra?

El canvi climàtic el causa l'excès de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que s'han acumulat a l'atmosfera els darrers 150 anys. Els GEH, principalment vapor d'aigua, diòxid de carboni, metà i òxid nitrós envolten la terra com una manta transparent que manté la temperatura a un nivell que fa el planeta habitable, al voltant dels 15ºC de promig.

 

CO2 atmosferic.jpg Zoom

CO2 atmosferic.jpg

Els nivells de CO2 a l'atmosfera han pujat de manera alarmant d'ençà que es va iniciar l'anomenada revolució industrial. En el gràfic adjunt es poden veure els nivells de CO2 a l'atmosfera els darrers 400,000 anys on s'observen els darrers tres cicles de glaciació. En els periodes de glaciació el nivell de CO2 es situa per sota les 220 parts per milió (ppm) i el màxim nivell històric es situa al voltant de 300 ppm. Crida l'atenció el ràpid increment de la concentració de CO2 que s'observa a l'extrem dret del gràfic on s'assoleixen nivells molt per damunt dels màxims històrics. Aqui rau la causa del ràpid escalfament de la terra que observem des de finals del segle XIX i en especial les darreres dècades. El nivell de CO2 de l'època pre-industrial acceptat per la comunitat científica és 280 ppm. La concentració de CO2 a febrer de 2011 és de 391 ppm, 111 ppm per damunt.

 

N'hi han sis de GEH que són tinguts en compte pel IPCC, però el més important és el diòxid de carboni CO2. Els sis GEH són: quatre gasos, el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid de nitrogen (N2O) i l'hexafluorur de sofre (SF6), i dos grups de gasos: els hidrofluorocarbonats (HFCs) i els perfluorocarbonats (PFCs). Els sis GEH estan afectats pel protocol de Kioto. La contribució a l'escalfament global és molt diferent entre aquests 6 GEH. Com que el gas més abundant a l'atmosfera és el CO2, aquest es pren com a referència i té un potencial d'escalfament global (GWP) de 1. El CH4 és 25 vegades més potent. que el CO2, és a dir que el metà té un GWP de 25. Les concentracions de tots els GEH s'expressent doncs termes de CO2 equivalent (CO2e).

World-GHG Emissions FlowChart.jpg Zoom

World-GHG Emissions FlowChart.jpg

Totes les dades del gràfic de damunt són en CO2 equivalent. Ja es veu que la contribució antropogènica a l'escalfament es reparteix aproximadament entre tres quartes parts pel CO2 (77%) i una quarta part la resta de GEH (23%). El gràfic conté molta informació en poc espai, és un gràfic eficient.

Si mirem la banda dreta del gràfic observem que el N2O representa un 8% del total de GEH i majoritàriament prové dels terrenys agrícoles.

Les emissions de metà fan un 14% del total i provenen majoritàriament de la ramaderia, extracció i refinat de petroli i gas natural, cultiu de l'arròs i dels residus i abocadors.

Les emissions de SF6 i els dos grups d'hidrocarburs fluorats suposen només un 1% i provenen majoritàriament de sectors molt específics de la indústria química com és el de l'alumini.

El CO2 prové de molt diversos sectors que van del transport a la producció d'energia i també de la deforestació. He de dir que, després de participar a les converses de Nacions Unides sobre el canvi climàtic el passat desembre de 2010 a Cancun (Mèxic), la contribució de la deforestació baixa de manera significativa; aquest any 2011 es publicaran noves dades a l'informe que fa el IPCC cada quatre anys.

A la banda esquerra del gràfic es veuen les emissions provinents dels diferents sectors que contribueixen a les emissions amb les seves respectives activitats: Producció elèctrica i de calor, transport, indústria, agricultura. L'abast és molt ampli.

Totes les xifres del gràfic són en CO2e. Com hem dit abans, si s'emeten a l'atmosfera 100 tones de CO2 i 1 tona de CH4 es diu que hi ha hagut una emissió de 125 tones de CO2 equivalent. Quan l'IPCC va confeccionar aquest gràfic les emissions anuals de GEH a l'atmosfera s'apropaven a les 42 mil milions de tones de CO2e, o també 42 gigatones (Gton). Avui dia les emissions són de 48 Gton de CO2e l'any.

Sí, com molts ja sospitàveu, les emissions van creixent i per això el problema del canvi climàtic empitjora. No ens enganyem, però, el gas més important en la seva contribució al canvi climàtic és el CO2 que prové de la crema de combustibles fòssils (el carbó, el gas natural i el petroli incloent tots els derivats, gasolina, gasoli, kerosè i altres).