Barcelona Treball

Barcelona Activa

Vocació professional: terme en desús?

El DebatDarrerament s’està parlant molt de la conveniència de què els/les joves escullin els seus estudis en funció de les sortides laborals posteriors que es trobaran al mercat laboral, i no tant en funció dels seus gustos o de la tradició familiar. La crisi ha accentuat aquest debat i cada cop són més fortes les veus que diuen que la universitat ha de regular les seves places en els diferents estudis, en funció de la demanda real que aquests professionals tindran en el mercat laboral, tal i com recomana, entre d’altres moltes coses, l’informe A Growth Agenda for Spain de la consultora McKinsey. És a dir, es tracta doncs, de fer una universitat i una formació professional al servei de les necessitats productives d’una determinada societat i en un determinat moment.

L'eleccióTot i que aquesta posició sigui encertada en el moment conjuntural que estem vivint, tampoc s’han de deixar de banda els criteris que es posen en joc en el moment d’escollir uns determinats estudis: en aquest moment transcendental per a molts joves, influeixen factors, tant intrínsecs com extrínsecs, que al cap i a la fi, són els que ens configuren a cadascun de nosaltres com a persones. Aquests factors, com la curiositat, vocació i interès cap a un determinat coneixement; l’assoliment que representa tenir un títol universitari o de grau superior, però també el fet de voler aconseguir una determinada posició social i el reconeixement dels teus familiars i amics. Tot això influeix de manera determinant a l’hora d’escollir estudis en un moment clau del desenvolupament de la personalitat com és el pas de l’adolescència cap a l’edat adulta.

La proposta

Des de Barcelona Activa proposem la possibilitat de realitzar un Test d’Interessos Professionals, que reflectirà la inclinació del subjecte cap a un o uns àmbits laborals determinats. Un cop es tenen aquests resultats, es pot conèixer la situació real al mercat laboral d’aquells sectors econòmics, mitjançant els informes i les càpsules sectorials que es publiquen regularment. Amb això, la persona podrà fer la seva elecció tenint en compte tant els seus gustos i vocació, com la realitat del mercat laboral.

El dia a diaPer acabar, no és l’objecte d’aquest post parlar del Síndrome de Burnout, també anomenat "Síndrome del treballador desgastat", que entre d’altres coses, produeix baixa motivació i eficàcia envers la feina. Però es justament en pro de la productivitat a la que al·ludeixen els defensors d’una universitat a mida del mercat laboral, que el més adequat és que les persones puguin desenvolupar professions i feines amb les que es sentin satisfets i realitzats tant personalment com professionalment. Només d’aquesta manera, les persones podran enfrontar-se a una cada cop més llarga trajectòria professional, sense perdre el somriure quan es lleven d’hora cada matí.

Publicat per:Laura Fernández,Equip Tècnic de Barcelona Activa.