PERSPECTIVA
JOSEP OLIVER

Correcció Exterior

La reducció del deute amb la resta del món permetrà corregir els desequilibris amb l'exterior

Tot i que encara no és perceptible, l'economia va corregint els desequilibris financers que van dur-nos a la crisi. Fa pocs dies vam saber que l'endeutament privat continua el seu lent i necessari despalanquejament. Aquest procés és una condició necessària, tot i que no suficient, perquè el crèdit torni a circular. Una altra condició necessària, tampoc suficient, és el creixent procés de despalanquejament del sector financer amb l'exterior, on va a anar a cercar recursos per finançar una part no menor del boom de la construcció. Tots dos processos estan vinculats, ja que el retorn de recursos crediticis per part del sector privat facilita, al seu torn, la reducció de l'endeutament del sistema financer amb l'exterior. Bones notícies, tot i que amb escàs impacte encara sobre el que més interessa a les llars: la recuperació de l'activitat i el redreçament del mercat de treball, que haurà d'esperar uns quants trimestres.

Aquesta reducció del deute amb la resta del món reflecteix, des d'un altre punt de vista, la correcció del principal desequilibri de l'economia espanyola: el forat exterior. Cal recordar que l'any 2008 Espanya se situava entre els països del món amb un dèficit exterior més elevat. El país havia estat gastant, i de manera creixent, més del que disposava, i necessitava que la resta del món li prestés els recursos per finançar la despesa interna. El 2007 es va assolir un màxim històric en aquesta necessitat de finançament, superior a l'11% del PIB. Això vol dir que aquell any Espanya va demanar prestats a l'exterior vora 100.000 milions d'euros per pagar inversions i consum intern.

La suma d'aquestes necessitats des del 1998 fins al 2008 va situar el deute net exterior vora els 900.000 milions d'euros. L'ajustament de l'economia ha implicat una dolorosa reducció de l'activitat i, per tant, de les importacions, i de millora de les exportacions. D'aquesta manera, tot apunta que el 2012 la necessitat de recursos exteriors serà de l'1% del PIB. Finalment, la balança de mercaderies, llevat de l'energia, presenta un saldo positiu, que no havíem vist mai. Sense aquesta imperceptible correcció prèvia no hi podria haver el fonament per sortir de la crisi.

Josep Oliver és catedràtic d'economia aplicada a la UAB.